အပတ္စဥ္ ေခါင္းစဥ္ နားဆင္ရန္ အဓိကအခ်က္
၁၆.၇.၂၀၀၆ မိမိတို႔၏စိတ္မွာစြဲကပ္ေနတဲ့ ယံုၾကည္မႈအစြဲအမ်ိဳးမ်ိဳးထဲမွ ငါဆိုေသာငါတကယ္ရွိတယ္လို႔ ယံုေနတဲ့အစြဲကိုေလ့လာနည္း 26
၂၂.၇.၂၀၀၆ ေဒသနာမွာေဖာ္ျပထားေသာသဘာဝတရားမ်ားေလ့လာနည္း 26
၂၃.၇.၂၀၀၆ မိမိစိတ္မွာျဖစ္ေနတဲ့သဘာဝတရားေတြမွာစြဲကပ္ေနတဲ့ သဘာဝေတြအမွန္တကယ္ရွိတယ္ဆိုတာေလ့လာနည္း 26

Pages