အပတ္စဥ္ ေခါင္းစဥ္ နားဆင္ရန္ အဓိကအခ်က္
၁၆.၁၁.၁၉၉၆ အဠိက ပရိယာယသုတ္
၁၇.၁၁.၁၉၉၅ ႐ူပါ႐ံု၏ ဒဏ္ရာမ်ား(စိတ္ ဒဏ္ရာမ်ား)
၂၄.၆.၁၉၉၆ BUDDHIST ECONOMY
၂၄.၆.၁၉၉၆ BUDDHIST ECONOMY
၂၆.၆.၁၉၉၆ သမုတိသစၥာမွ ပရမတၳသစၥာသို႔
၂၆.၈.၁၉၉၅ ဓာတ္ႀကီးေလးပါး အလုပ္လုပ္ပံု
၁၁.၁၁.၁၉၉၅ ဓာတ္ႀကီးေလးပါး အလုပ္လုပ္ပံု
၁၈.၁၁.၁၉၉၅ ၀ဋ္သံုးပါး လည္ေနပံု(သံသရာ)
၂၅.၁၁.၁၉၉၅ ေဒသနာ၏ စကားရပ္မ်ားႏွင့္ ေဒသနာ၏ ပရတ္မတၳ အဓိပၸာယ္ဆက္ႏြယ္မွဳမ်ားကုိ ေလ့လာျခင္း
၂၆.၁၁.၁၉၉၅ ဥပါဒါန္္ အစြဲမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ မေနာကံႏွင့္ ကာယကံမ်ား

Pages