အပတ္စဥ္ ေခါင္းစဥ္ နားဆင္ရန္ အဓိကအခ်က္
၂.၁၂.၁၉၉၅ လူသားႀကီးထြားလာပံု ( နာမကၡႏၶာ )
၃.၁၂.၁၉၉၆ သဘာ၀တရားမ်ားကုိ ေလ့လာျခင္း
၃.၁၂.၁၉၉၅ ဥပါဒါန္ ႏွင့္ခႏၶာ အေၾကာင္း
၂၀.၁၂.၁၉၉၅ ကံ၏ အက်ိဳး (အလုပ္လုပ္ပံု )
၁၉၉၅ သစၥာတရား အေၾကာင္း(ဒုကၡ သစၥာအေၾကာင္း)
၁၉၉၅ သစၥာတရား အေၾကာင္း(ဒုကၡ သစၥာအေၾကာင္း)
၂၇.၁၂.၁၉၉၅ အဒုကၡ ႏွင့္ မသုခေ၀ဒနာ၏အေၾကာင္း
၁၉၉၅ ၀ိပရိနာမ ဒုကၡအေၾကာင္း
၁၉၉၅ သစၥာတရား အေၾကာင္း(သမုဒယသစၥာ အေၾကာင္း)
၁၉၉၅ သစၥာတရား အေၾကာင္း(နိေရာဓ သစၥာ ၊ မဂၢသစၥာ)

Pages