အပတ္စဥ္ ေခါင္းစဥ္ နားဆင္ရန္ အဓိကအခ်က္
၁၉၉၅ စိတ္၏ အလုပ္လုပ္ပံု
၁၉၉၅ ငါ၏ ႐ုပ္ခႏၶာကုိ ႏွလံုးသြင္းရွဳမွတ္ျခင္း
၁၉၉၅ ဓာတ္ႀကီးေလးပါး အလုပ္လုပ္ပံု
၁၉၉၅ ႐ူပကၡႏၶာႏွင့္ နာမကၡႏၶာ တုိ႔၏ မၿမဲျခင္းကုိ ႏွလံုးသြင္းျခင္း
၁၉၉၅ အရိယာပုဒ္ ေလးပါးကုိ ေလ့လာျခင္း
၁၉၉၅ သံသရာ လည္ပံု
၁၉၉၅ သေမၺာဇၩင္ည တရားေလးပါး
႐ုပ္ခႏၶာ ႀကီးထြားလာပံု
၁၉.၁၀.၁၉၉၆ ရတနာသံုးပါး
၂၀.၁၀.၁၉၉၆ ဘဝအစ

Pages