အပတ္စဥ္ ေခါင္းစဥ္ နားဆင္ရန္ အဓိကအခ်က္
၂၇.၁၀.၁၉၉၆ ဓါတ္ေလးပါး
၂.၁၁.၁၉၉၆ အ၀ိဇၨာႏွင့္သခၤါရ
၃.၁၁.၁၉၉၆ နာမ္ခႏၶာဖြံ႔ၿဖိဳးပံု
၃.၁၁.၁၉၉၆ နာမ္ခႏၶာဖြံ႔ၿဖိဳးပံု
၉.၁၁.၁၉၉၆ ဥပါဒါန္ႏွင့္ငါ
၁၀.၁၁.၁၉၉၆ ခ်မ္းသာျခင္း ဆင္းရဲျခင္း
၁၆.၁၁.၁၉၉၆ ပဥၥာ႐ုံႏွင့္မေနာ၀ိညာဏ္
၁၇.၁၁.၁၉၉၆ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္
၂၃.၁၁.၁၉၉၆ မေနာ၀ိညာဏ္
၂၄.၁၁.၁၉၉၆ ၀ဋ္ ၃ ပါးႏွင့္အႏုသယ

Pages