အပတ္စဥ္ ေခါင္းစဥ္ နားဆင္ရန္ အဓိကအခ်က္
၃၀.၁၁.၁၉၉၆ အႏုသယႏွင့္ဥပါဒါန္
၃.၁၁.၁၉၉၆ အ၀ိဇၹာ + သခၤါရ
၁.၁၂.၁၉၉၆ ဘ၀၏နည္းပညာ
၇.၁၂.၁၉၉၆ ခႏၶၶာ ၅ ပါး
၈.၁၂.၁၉၉၆ ဒုကၡသစၥာ
၈.၁၂.၁၉၉၆ သမုဒယသစၥာ
၁၄.၁၂.၁၉၉၆ နိေယာဓသစၥာ
၁၄.၁၂.၁၉၉၆ မဂၢသစၥာ
၁၅.၁၂.၁၉၉၆ တရားအားထုတ္ပုံ
၁၅.၁၂.၁၉၉၆ သင္တန္းဆင္းတရား

Pages