အပတ္စဥ္ ေခါင္းစဥ္ နားဆင္ရန္ အဓိကအခ်က္
၉.၅.၂၀၁၀ သမၸဒါတရား ၄-ပါး 30
၂၉.၁၀.၂၀၀၁ လူ႔သဘာဝ 15
၂၉.၁၀.၂၀၀၁ လူ႔သဘာဝ 15

Pages