အပတ္စဥ္ ေခါင္းစဥ္ နားဆင္ရန္ အဓိကအခ်က္
၁.၁၂.၁၉၉၆ အတၱမွအနတၱသို႔
၁.၁၂.၁၉၉၆ အတၱမွအနတၱသို႔ 9
၁၉.၁၀.၁၉၉၉ ဗုဒၶသပၸံ
၂၀.၁၀.၁၉၉၉ ဘ၀ ႐ုပ္ပိုင္း 11
၂၁.၁၀.၁၉၉၉ ပသာဒ႐ုပ္မ်ား 11
၂၂.၁၀.၁၉၉၉ ဒုကၡသစၥာ 11
၂၅.၁၀.၁၉၉၉ သမုဒယသစၥာ 11
၂၆.၁၀.၁၉၉၉ ဥပဒါနကၡႏၶာ 11
၂၇.၁၀.၁၉၉၉ အႏုသယဓါတ္ 11
၂၈.၁၀.၁၉၉၉ ကမၼ၀ါဒီ 11

Pages