အပတ္စဥ္ ေခါင္းစဥ္ နားဆင္ရန္ အဓိကအခ်က္
၂၉.၁၀.၁၉၉၉ သမၼာသဗၼဳဒၶ 11
၁.၁၁.၁၉၉၉ ကမၼ၀ါဒ 11
၂.၁၁.၁၉၉၉ ဗုဒၶပြင့္ခ်ိန္ 11
၃.၁၁.၁၉၉၉ သီလမဂၢင္ 11
၄.၁၁.၁၉၉၉ သခၤါရေလာက 11
၅.၁၁.၁၉၉၉ မေနာ၀ိညာဏ္ 11
၁၈.၁၁.၁၉၉၉ အႏုသယႏွင့္ဥပါဒါန္ 11
၉.၁၁.၁၉၉၉ ၀ဋ္သံုးပါး 11
၂၁.၁၀.၂၀၀၀ စတ္ႏွင့္ပညတ္ 13
၂၂.၁၀.၂၀၀၀ ၀ိပါကႏွင့္ကိေလသ 13

Pages