အပတ္စဥ္ ေခါင္းစဥ္ နားဆင္ရန္ အဓိကအခ်က္
၁၄.၁၀.၂၀၀၀ ဗုဒၶေဒသနာ 13
၁၅.၁၀.၂၀၀၀ ဥပါဒါနကၡႏၶာ 13
၁၆.၁၀.၂၀၀၀ ေစတနာ ၁၃
၁၇.၁၀.၂၀၀၀ ေဟတု 13
၁၈.၁၀.၂၀၀၀ ပပဥၥတရား 13
၁၉.၁၀.၂၀၀၀ အႏုသယ 13
၂၀.၁၀.၂၀၀၀ အႏုသယႏွင့္ဥပါဒါန္ 13
၂၃.၁၀.၂၀၀၀ အတၱ ၄ ဆင့္ 13
၂၄.၁၀.၂၀၀၀ ကမၼမ်ား 13
၂၅.၁၀.၂၀၀၀ ဒုကၡသစၥာ 13

Pages