တရားေခါင္းစဥ္မ်ား ေဒါင္းလုပ္လုပ္ရန္
အာနာပါနသတိကမၼဌာန္းကေျပာေသာ ရွဳမွတ္ရမည့္ နည္းစနစ္မ်ား