အာနပါန

Answer to the question: 
အေျဖ အေျဖ အေျဖ အေျဖ အေျဖ