အပတ္စဥ္ ေခါင္းစဥ္ အဓိကအခ်က္
၃.၁၁.၂၀၀၁ ၀ိပသနာ ၁၅
၄.၁၁.၂၀၀၁ မဂၢင္(၈)ပါး ၁၅
၅.၁၁.၂၀၀၁ ေစတနာ ၁၅
၅.၁၁.၂၀၀၁ ေစတနာ ၁၅
၆.၁၁.၂၀၀၁ ေဟာတု ၁၅
၇.၁၁.၂၀၀၁ ၀ဋ္သံုးပါး(၁) ၁၅
၈.၁၁.၂၀၀၁ ၀ဋ္သံုးပါး(၂) ၁၅
၁၀.၁၁.၂၀၀၁ ပသာဒရုပ္မ်ား ၁၅
၁၁.၁၁.၂၀၀၁ ကမၼမ်ား ၁၅
၁၂.၁၁.၂၀၀၁ စိတ္လႈပ္ရွားျခင္း - အပိုင္း ၁ ၁၅

Pages