အပတ္စဥ္ ေခါင္းစဥ္ အဓိကအခ်က္
၁၂.၁၁.၂၀၀၁ စိတ္လႈပ္ရွားျခင္း - အပိုင္း ၂ ၁၅
၁၂.၁၁.၂၀၀၁ စိတ္လႈပ္ရွားျခင္း - အပိုင္း ၃ ၁၅
၁၃.၁၁.၂၀၀၁ ၀ိဘဇၨနည္း ၁၅
၁၄.၁၁.၂၀၀၁ ရွင္ျခင္း ေသျခင္း ၁၅
၁၅.၁၁.၂၀၀၁ ဆရာဘုရား ၁၅
၁၆.၁၁.၂၀၀၁ သံေ၀ဂတရား ၁၅
၁၆.၁၁.၂၀၀၁ သံေ၀ဂတရား ၁၅
၁၇.၁၁.၂၀၀၁ သဒါတ ကသိုင္း ၊အျဖဴေရာင္စက္၀ိုင္းကသိုင္း ၁၅
၁၂.၃.၂၀၀၅ ေလာကတၳစရိယာ ၂၁
၁၃.၃.၂၀၀၅ ကံစြမ္းအား ၂၁

Pages