အပတ္စဥ္ ေခါင္းစဥ္ အဓိကအခ်က္
၂၂.၁၀.၂၀၀၈ ေစတနာအား ကံအား ၂၇
၂၃.၁၀.၂၀၀၈ ေဇာေစတနာႏွင့္အက်ိဳး၀ိပါက ၂၇
၂၄.၁၀.၂၀၀၈ အတၱႏွင့္အတၳနိယ ၂၇
၂၅.၁၀.၂၀၀၈ ပပဥၥတရားသံုးပါး ၂၇
၂၆.၁၀.၂၀၀၈ ခႏၶာငါးပါးႏွင့္ဥပါဒါနကၡႏၶာငါးပါး ၂၇
၂၇.၁၀.၂၀၀၈ သမၼာဒိ႒ိ ၂၇
၂၈.၁၀.၂၀၀၈ ကာယိကေ၀ဒနာ ၂၇
၂၉.၁၀.၂၀၀၈ နာမရူပပရိေစၦဒပညာ ၂၇
၃၀.၁၀.၂၀၀၈ ဒိဌိျဖဳတ္နည္းပညာ ၂၇
၃၁.၁၀.၂၀၀၈ အာရံုအာရမၼဏိက ၂၇

Pages